top of page

Historie Sboru

  V roce1892 zakoupila letňanská obec čtyřkolovou ruční stříkačku od fy.Havelka a Meez za 1300 zlatých.Stříkačka byla poprvé použita v únoru r.1895 při hašení požáru Čakovického cukrovaru a opět 19.května při hašení rozsáhlého požáru obytných stavení č.4,5,6 v Letňanech. Teprve po tomto ničivém požáru bylo představiteli obce rozhodnuto o založení hasičského sboru, které se uskutečnilo dne 26. září r. 1895 a finančně podporováno obcí letňanskou, p.Filipem ze Scholeru majitelem zdejšího panství , dále místními rolníky a majiteli domků.

     Zakládajícími členy sboru byli starosta obce Josef Záruba, Bohumil Uraban, Václav Kyndl , Antonín Kumštát, Josef Mašek, Josef Zurinek, Josef Bohuslav, Václav Škrábek, Václav Žižka, Václav Beneš, Václav Voborník, Bedřich Nepomucký Antonín Fasora a Tomáš Králík. Na l. valné hromadě byl starostou zvolen Josef Záruba a velitelem Bedřich Nepomucký. Po přihlášení za člena župy mělnické byl sbor r. 1907 pověřen přípravou župního sjezdu v Letňanech.

     V době 1. světové války většina členstva byla povolána do zbraně . Po jejím skončení a vyhlášení československé samostatnosti, vrátivší se členové činnost sboru znovu obnovili. Po dohodě s obecním zastupitelstvem byla stávající ruční stříkačka zmotorizována. Postupem doby se hasičský sbor začal vybavovat zvláštních zdrojů a darů novými hasebními prostředky a moderní technikou V r. 1932 byla na splátky zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od fy.  Ebert z Prahy a v roce1933 ze Staré Boleslavi od fy Ulrych a Kotek starší dopravní vozidlo zn. Steyer za 10 500 Kč. Sbor si tuto částku vypůjčil od Občanské záložny. Vůz byl používán k rychlé přepravě mužstva a stříkačky k požárům a dopravě nemocných do nemocnice. S tímto vozidlem se členové sboru také zúčastnili 8.srpna 1935 hasičské výstavy v Drážďanech a 30. května 1936 hasičského sjezdu v Záluží u Mostu. Po vážné závadě na tomto již zastaralém autě, letňanská obec přispěla částkou 25 000 Kč na zakoupeni nového sanitního a dopravního vozidla Praga Grand od fy. Českomoravská -Kolben - Daněk.

     V rámci 40. výročí založení hasičského sboru v Letňanech, byla v roce1936 předána do užívání nová hasičská zbrojnice, kterou postavil nákladem 29 000 Kč stavitel Staněk z Čakovic. Uvedenou částku uhradila místní obec. Po průvodu obcí k nově postavenému objektu a přednesených projevech, slavnostně předal klíče starostovi sboru Otakaru Urbanovi tehdejší starosta obce František Sládek.

     V době okupace měl hasičský sbor stálou požární pohotovost. Hasičský sbor se v té době i nadále vybavoval novou hasičskou technikou. V roce 1941 obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení nové dvoukolové stříkačky od fy. Smekal a 220 m hadic. Později, v době leteckých náletů, museli být členové ve dne i v noci v pohotovosti. Za tímto účelem si sami zřídili do svých bytů zvonkové zařízení. Během války byly zakázány všechny místní společenské organizace. Bylo zakázáno shromažďování lidí a tak členové místního hokejového oddílu „Sokola" vstoupili do hasičského sboru, kde pod jeho hlavičkou pokračovali v hokejové činnosti.

     25.března 1945, těsně před koncem války, letecké bombardovací svazy těžce bombardovaly Vysočany a blízké okolí. Letecké pumy zasáhly továrnu Letov a obec Letňany. Toto bombardování trvalo téměř 1,5 hod. a nevyhnulo se ani hasičské zbrojnici, kde došlo k poškození obou vozidel, nové stříkačky „Smekal" a 180 m hadic. V továrně Letov hořelo velké skladiště materiálu a tak 12 příslušníků sboru provádělo hasební práce se stříkačkou „Ebert", která zůstala nepoškozena. Bombardování se několikrát opakovalo i v dalších dnech a tak sbor neustále prováděl hasební práce, strážní, dopravní a sanitní službu.

     Po skončení válečných útrap,  se konala 16. června 1946 po dlouhé době, oslava 50. výročí založení hasičského sboru v Letňanech. Po únoru 1948 se sbor zapojil do „budovatelského" úsilí, členové pomáhali kde bylo třeba např. při žních, řepné kampani atd. V této době došlo k další modernizaci vozového parku hasičského sboru. Tehdejší MNV zakoupil ze svých prostředků nové sanitní vozidlo zn. Škoda Tudor, se kterým byla i nadále zabezpečována v obci doprava nemocných k lékaři a do nemocnice. S vozidlem zcela nezištně a při svém zaměstnání ve dne i v noci jezdil člen hasičského sboru Josef Zapletal.

     V padesátých letech sbor zaznamenal značné úspěchy především v oblasti soutěží požárních družstev v okresním a krajském měřítku. V roce1955 družstvo dorostu a mužů se probojovalo do krajského kola v Hořovicích. Dorost se umístil na 2. místě a získal křišťálový pohár. V r. 1959 se 1. družstvo mužů znovu probojovalo do krajské soutěže v Lysé N/Labem, kde v těžké konkurenci se umístilo na 2. místě. V soutěži o stříbrnou putovní přilbu ve Sluhách se družstvu mužů podařilo podvakrát ji získat do svého držení. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům družstva dorostu v požárních soutěžích pod vedením či. Antonína Tejneckého, uspořádala MJ spolu s MNV pro toto družstvo čtrnáctidenní stanový tábor v oblasti slapské přehrady. O rok později se uskutečnil další běh tohoto stanového tábora .

     V roce 1954 bylo oddělením CO středočeského kraje předáno tehdejšímu MNV požární vozidlo Praga RN DVS 8 a následně v r.1957 zapůjčena požárnímu sboru v Letňanech automobilová stříkačka AS 16 na podvozku Praga RN a 18 m výsuvný žebřík DZ 18. Rozhodnutí o zapůjčení této techniky padlo na základě průmyslově vyspělé a zemědělské obce Letňan a díky dobré připravenosti zásahových družstev požárního sboru. Členové se v krátké době s těmito vozidly seznámili, naučili se je používat a byly jim velkými pomocníky při výcviku družstev a především při zásazích u požárů. Vzhledem k tomu, že zagarážování nové požární techniky bylo náročnější na prostor a stávající garáže svými rozměry nevyhovovaly, bylo přistoupeno k jejich rekonstrukci, k přístavbě zasedací místnosti a k přívodu teplovodu z Letová. Veškeré stavební práce se prováděly svépomocí!

     V roce1960 se uskutečnily oslavy 65. výročí založení PO v Letňanech. Při příležitosti těchto oslav se dostalo požárnímu sboru v Letňanech velkého uznání a ocenění. Ústřední výbor svazu požární ochrany mu propůjčil nejvyšší svazové vyznamenání „Čestný prapor". Bylo to ocenění dlouholetých úspěchů při plnění úkolů, za odbornou přípravu členů a spoluobčanů, za vysokou akceschopnost a pohotovost zásahových jednotek a požární techniky.

     Požární sbor díky moderní požární technice byl povoláván do různých míst okresu k provádění represivní činnosti a k technickým zásahům. Každoročně se dvě družstva mužů , včetně družstva mládeže, zúčastňovala soutěže požárních družstev.

     Po připojení Letňan v roce 1969 ku Praze, vozidlo AS 16 bylo předáno požárnímu útvaru do Staré Boleslavi. Požární sbor měl od této doby k dispozici pouze požární vozidlo DVS 8 Praga RN a dvoukolovou stříkačku „Ebert" z roku1932 a „Smekal" zr. 1941 ! Místní národní výbor se snažil získat pro požární sbor nový, pokud možno cisternový požární vůz, ale zůstalo jen u snahy. Přes tento nedostatek činnost požárního sboru pod vedením starosty Viléma Procházky a velitele Ladislava Háši pokračoval ve své tradici.

     Po úmrtí dlouholetého člena a vedoucího mládeže Antonína Tejneckého, zájmový kroužek PO nadále úspěšně vykonával svoji činnost. Mimo soutěží požárních družstev mládeže se každoročně družstvo zúčastňovalo akcí „Dne armády" na místním letišti, kde předvádělo cvičení s požární technikou a ukázky soutěžních disciplín mládeže. Za tato vystoupení byli odměněni vyhlídkovými lety nad Prahou. I dorostenci se podíleli na veškerém dění požárního sboru. Zúčastňovali se i represivní činnosti např. na hašení stodoly státního statku Praha se sídlem v Letňanech na podzim r.1975. Po 3 dny se dorostenci střídali se členy PS a pomáhali při dohašovacích pracích. Cvičili také na námětových cvičeních v Ďáblicích v rámci oslav 75. výročí založení tamějšího sboru, v Letňanech na stodolu MNV a na objekty ostravského stavebního podniku. V květnu r.1976 v rámci obvodu Prahy 9 zvítězili ve své kategorii v soutěži požárních družstev, která byla na hřišti ve Kbelích a postoupili do městského kola. Družstvo soutěžilo ve složení : Ladislav Jaroslav, Ladislav Josef, Zhorný Josef, Blaha Miroslav, Bláha Vladimír, Bláha Václav, Slavík Stanislav .

     V této době se upevnila spolupráce mezi MNV a požárním sborem, jejímž výsledkem bylo zakoupení v r. 1977 nového doprav, požárního vozidla DVS 12 na podvozku A 30, bez vybavení hadicemi, v ceně 166 000 Kčs. Po zajetí vozu, záběhu stříkačky a doplnění hadicemi byla tato moderní požární technika nasazena do výjezdu. Po osmi letech měl požární sbor opět k dispozici dvě požární vozidla.

     V r. 1978 se svépomocí prováděla oprava požární zbrojnice, která se především týkala odpadu a přívodu vody, připojení zemního el. kabelu, položení keramické dlažby v zasedací místnosti, opravy fasády budovy a rozšíření betonové plochy před vjezdy do garáží.

     Osmdesátá léta jsou pro letňanský požární sbor velice významná. Už začátkem roku 1980 se ve spolupráci s MNV začalo s přípravami na oslavy 85. výročí založení požární ochrany v Letňanech. Vlastním oslavám však v červnu předcházela významná událost. Od PÚ Praha bylo totiž převodem kmenového jmění převzato požární cisternové vozidlo ČAS 25 Š 706 RTHP. l když celkový stav vozidla byl žalostný, povedlo se několika členům pod vedením Miroslava Černého vozidlo uvést do takového stavu, že na generální zkoušce námětového cvičení zářilo novotou. Při vlastních oslavách MNV ocenil dobrovolnou činnost členů PS. Za jejich vzorné plnění úkolů na úseku požární bezpečnosti obce, připjal zástupce MNV k „čestnému praporu" rudou stuhu s vyšitým věnováním.

     V této době se dařila práce s mládeží pod vedením Josefa Janowiaka. Každoročně se družstvo žáků zúčastňovalo celostátní mládežnické hry „Plamen", kde dosahovalo velice dobrých výsledků. Po několik let se pravidelně v měsíci březnu pro místní školy a veřejnost organizovaly dny otevřených dveří požární zbrojnice, včetně ukázek použití různých hasebních prostředků.

     Sbor měl trvale k dispozici 24 aktivních členů t. j. dvě zásahová družstva. Vzhledem k dlouho trvajícím dešťům, PÚ Praha často povolával družstvo VPS Letňany do akce „čerpání vody ze zatopených bytů a sklepů" v Praze. Mimo výjezdů k požárům , technickým zásahům a účasti na námětových cvičeních, zúčastňovalo se pravidelně družstvo mužů soutěží v požárním sportu pořádaných jak VHJ Aero v Červené N/Vltavou, tak soutěží v rámci Prahy. Za aktivní činnost, řádné plnění úkolů v požární ochraně a vysokou akceschopnost sboru, byla v únoru r. 1983 na obvodní konferenci Prahy 9,  ZO SPO Letňany vyznamenána odznakem „Za příkladnou práci" a v r. 1988 na zámku v Přibyslavi, byla na žerď „čestného praporu", rukou předsedy ÚV SPO, zavěšena rudá stuha s věnováním! Této slavnostní akce se zúčastnil s „čestným praporem" nový starosta ZO SPO Miroslav Černý, který byl do této funkce zvolen, po odstoupení z důvodu nemoci Viléma Procházky.

     Konec roku 1989 je velice bouřlivý ve znamení „sametové revoluce" . Po odstoupení vedoucích sil KSČ, nastal přechod z mocenské politiky na politiku demokratickou. Nastoupila „Vláda národního porozumění" ! Rok 1990 byl dobou nekontrolovatelných změn v celé naší zemi, které poznamenaly i činnost dobrovolných pracovníků v požární ochraně. Vzniklo „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jehož základním organizačním článkem se stal Sbor dobrovolných hasičů ( SDH ), mění se symboly, je doporučována změna stanov. V tomto období se někteří naši členové potýkají se zabezpečením svých rodin po ekonomické stránce. Okolní výrobní závody z důvodu utlumení výroby snižují stavy zaměstnanců. V SDH dochází k ukončení práce s mládeží, starších členů postupně ubývá, nábor nových, mladších členů se nedaří. Následkem úmrtí se členové rozloučili s bývalým starostou Vilémem Procházkou, který se velkou měrou po řadu let podílel na úspěších sboru.

     Požárovost v naší republice nabývá hrozivého rozsahu ať vlivem lidské nedbalosti, závisti, nebo zlého úmyslu - žhářství. Svědčí o tom dva požáry ve st.podnik Letov, kde v prvém případě zcela vyhořela výrobní hala a v druhém případě to byl v sobotu 13.1.1991 ve 4.30 hod. značně rozsáhlý požár dvou hangárů, ve kterých byla soustředěna výroba dílů pro bojová letadla Aero L 39. Vzhledem k značnému sálavému teplu bylo nejprve prováděno ochlazování střech okolních rodinných domků a přilehlých budov, později byly prováděny hasební a dohašovací práce. Hangáry s výrobním zařízením a hotovými výrobky byly zcela zničeny. V obou případech zasahovala u těchto požárů jednotka SDH Letňany.

     Začalo se rozvíjet soukromé podnikání a proto se noví funkcionáři MU rozhodují, zda výjezdovou jednotku SDH z finančních důvodů zrušit, požární techniku prodat a garáže využít pro komerční účely. Jako argument jim slouží skutečnost, že v archivu MU nejsou nalezeny dokumenty, potvrzující ustavení sboru dobrovolných hasičů. Po delší době však vítězí zdravý rozum členů rady MU a zastupitelstva s tím, že jednotka SDH zůstane zachována, včetně hasičské zbrojnice a techniky.Tímto rozhodnutím bylo sboru dobrovolných hasičů v roce 1995 umožněno, zahájit po výroční valné hromadě a zvolení nového výboru, přípravy na důstojné oslavy 100. výročí založení. Vlastní slavnost se uskutečnila dne 23. září jejímž vyvrcholením bylo velké námětové cvičení na budovu MU za účasti HZS hl..m. Prahy, HZS Letov, HZS Daewoo Avia, SDH Kbely, SDH Satalice, SDH Roztoky u Jilemnice s parní historickou stříkačkou, dvou družstev SDH Letňany a záchranné služby hl.m.Prahy. Tato vzpomínková akce sklidila značnou pozornost u veřejnosti a potvrdila, že letňanský sbor, i když s omezeným počtem aktivních členů, žije a je stále akceschopný.

     Výroční valná hromada v r. 1997 pro sbor znamenala odstoupení z funkce dosavadního starosty Miroslava Černého ml. ze zdravotních důvodů. Za jeho obětavou a dlouholetou práci jej valná hromada jmenovala „Čestným starostou" ! Novým starostou byl zvolen Daniel Harbuta. V tomto roce postihla Moravu a část severovýchodních Čech povodňová kalamita. I když se SDH přímo nezúčastnil záchranných prací, přispěl alespoň finanční částkou 5000 Kč na nejvíce postiženou obec Troubky.

     V listopadu roku 1998 se jednotka sboru zúčastnila námětového cvičení hasičů podniku LETOV k 80 letům jeho trvání, zároveň však i k jeho likvidaci. Tím jsme jako SDH přišli o velikou podporu, kterou jsme vždy měli v Hasičském sboru LETOVA.

     Rok 1999 je výročním rokem od uplynutí 10 let od tzv. „ Sametové revoluce“, která změnila hodnoty ve společnosti. Dobrovolná činnost není podporována, což se projevuje na práci našeho SDH, který je na dobrovolné činnosti postaven. Nepodařilo se nám nikoho získat do našich řad. V roce 1999 má zásahová jednotka k dispozici 12 členů, rozdělených do dvou družstev.

      V roce 2000 jsme se zúčastnili celopražského cvičení integrovaného záchranného systému v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

      V roce 2001 se začali naplňovat dlouhodobé snahy o omlazení členské základny.

     Rokem 2002 započala opětovná práce s mládeží. Členská základna se rozrostla na 52 členů. Z toho bylo vyčleněno 19 členů do výjezdové jednotky. Tím vzrostl počet družstev ze dvou na tři. Dále jsme se zúčastnili součinnostního cvičení dobrovolných hasičů z celé ČR „Ralsko 2002“ při kterém byla v čase 10 hodin a 31 minut dopravena voda pomocí 2635 hadic B / 75 ve vzdálenosti 52 700 metrů. Rekordního pokusu se zúčastnilo 1 304 mužů a žen ze 163 hasičských jednotek včetně SDH LETŇANY. Bohužel, ale v srpnu tohoto roku přišla do Prahy povodeň. Výjezdová jednotka zasahovala na celém území Prahy a svou obětavostí si získala ocenění v podobě stříbrné medaile HZS. Úřad nás v naší činnosti podpořili zakoupením plovoucího čerpadla Niagára a motorové pily.

     V roce 2003 byl na městskou částí převeden automobilový žebřík od HZS – Praha a Následně bylo vybavení jednotky doplněno o Zásahové oblaky Zahas a ostatní povinnou výzbrojí v podobě přileb Galett a nových opasků. Tím se dosáhlo kompletního vybavení u všech členů výjezdové jednotky. V tomto roce se i obnovila účast Letňanských družstev na požárních soutěžích. V roce 2004 byl rozšířen technický park Jednotky ještě o elektrocentrálu a  radiostanice MOTOROLA. Na konci roku 2004 ze zdravotních důvodů odstoupil starosta sboru Daniel Harbuta a novým starostou byl jmenován Miroslav Blaha. Následující výroční valnou hromadou došlo k omlazení a snížení počtu členů výboru SDH. Jednotka byla dovybavena o dýchací techniku a tím se docílilo ještě větší akceschopnosti jednotky.

bottom of page